Vergi ücret ve pay alacakları.

-Belediyelere olan borçlar Emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi, haberleşme vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, belediyelerin ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklar, su, atık su, ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı feri alacakları sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz gecikme faizi gecikme zammı gibi fer’i alacakları sözleşmeler de düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil
-YİKOB’larca takip edilen alacaklar