Kredi borçlarına yapılandırma imkanı.

ankara türkiye’de faaliyette bulunan banka, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ve finansman şirketleriyle kredisi ilişkisinde bulunan borçluların, yapılacak bir çerçeve anlaşma ile geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla yeniden yapılandırma imkanı getirildi.
Çerçeve anlaşmaları ve sözleşmeleri kapsamında alınabilecek tedbirler şunlar.
Söz konusu kredi borçlarının vadelerini uzatmak.
Borçluların kredilerini yenilemek.
Borçlulara ilave kredi vermek.
Anapara faiz, temerrüt faizi ve kar payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan vazgeçmek.
Anapara, faiz veya kar payı alacaklarını, kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, ayni, nakdi ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak. Diğer bankalarla ve alacaklarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak. Bankalar daha az karşılık ayıracak
Öte yandan BDDK’nın başka bir düzenlemesiyle yeniden yapılan krediler için ayrılacak kaynak miktarını azaltacak hükümler getirildi.
Kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğiyle, bankaların yeniden yapılandırılan kredilerin birinci grup altında yeniden sınıflandırılmasına imkan sağlandı. Birinci grup altına izlenen ve borçlusu finansal güçlük içinde olmayan kredilerin sözleşme koşullarının değiştirilmesi veya kısmen tamamen yeniden finanse edilmesi yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilecek ve bundan birinci grup altına izlemeye devam edilebilecek.