Döviz kuru gelişmeleri.

TCMB ayrıca, “Döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak yabancı para kredilerin TL karşılığının yükselmesi de TL cinsi canlı kredi bakiyesini artırarak tahsili gecikmiş kredi oranı düşüşünde rol oynamıştır.” dedi.
Esaslar hakkında yönetmelik” kapsamında 2009 yılından bu yana beş grup altında sınıflandırıyor.
Birinci Standart nitelikli ve ikinci yakın izleme grupta canlı krediler üç tahsil imkanı sınırlı
dört tahsili şüpheli ve beşinci zarar niteliğinde gruplarda tahsili gecikmiş olan krediler sınıflandırıyor. 2019 mart dönemi için hesaplanan türk bankacılık sektörü kendi portföyü geçiş matrisine göre, önceki yıl yakın izlemedeki kredi olarak sınıflandırılan kredilerin yaklaşık yüzde 19’u tahsili gecikmiş kredi sınıflarına geçiş yapmıştı. Bir önceki yılda tahsili gecikmiş olarak sınıflandırılan kredilerin yeniden canlı kredi olarak sınıflandırma ihtimali yüzde 0,6’da kalmıştı.
yakın izlemedeki krediler nedir.
“Kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte ikinci grup yakın izlemedeki krediler şu şekilde tarif ediliyor.
Bu grupta,
Kredilendirebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzelkişilerle kullandırılmış olan, ancak, makroekonomik şartlarındaki veya borçlunun faaliyet gösterdiği sektörlerdeki veya bunlardan bağımsız olarak borçluya ilişkin olumsuz gelişmeler nedeniyle borçlusunun ödeme gücünde veya nakit akımında olumsuz gelişmeler gözlenen ya da bunun gerçekleşeceği tahmin edilen veya
Kredinin kullandırıldığı esnada borçlunun önemli ölçüde finansal risk taşıması gibi nedenlerle yakından izlenmesi gereken veya
Anapara ve veya faiz ödemelerinin kredi sözleşmesinde yer alan şartlara uygun olarak yapılmasında sorunlar doğması muhtemel olan ve bu sorunların giderilmemesi durumunda teminatlara başvurulmaksızın borcun tümüyle tahsil edilmeme riski bulunan veya borçlusunun kredi değerliliği kredinin verildiği güne göre zayıflamamış olmakla birlikte düzensiz ve kontrolü güç bir nakit akımı yapısına sahip olması nedeniyle zayıflama ihtimali olan veya kredi değerliliğinin zayıflamaması olarak yorumlanmayacak nedenlerle anapara ve veya faiz ödemelerinin tahsili, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren otuz günden fazla geciken ancak doksan günü geçmeyen veya
TFRS 9 kapsamında borçlusunun kredi riskinde önemli derece artış olan veya geri ödemesi tamamen teminata bağlı olan kredilerde teminatın net gerçekleşebilir değeri alacak tutarının altına düşen veya
Birinci grupta veya ikinci grupta izlenirken yeniden yapılandırmaya konu edilen donuk alacak olarak sınıflandırma koşullarını taşımayan veya donuk alacak gruplarında izlenirken yeniden yapılandırılmaya konu edilen ve 7’nci madde belirtilen koşulların gerçekleşmesini müteakiben canlı alacak olarak sınıflandırılan, krediler sınıflandırılır.