Cep telefonu kredisi.

BDDK cep telefonu ve tablet alımı kredilerinde vadenin altıdan üç aya indirilmesini öngören yönetmelik taslağı yayımladı.
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu BDDK cep telefonu ve tablet alımı için kullanılan kredilerin vadesinin altı aydan üç aya indirilmesini öngören yönetmelik taslağı yayımladı. “Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelik ve finansal kiralama faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelik’te değişiklik yapılmasına yönelik yönetmelik taslakları BDDK’nın internet sitesinde yer aldı.
Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelik taslağındaki 1 maddesinde yer alan 1.11.2016 tarihli ve 26333 sayılı resmi gazete’de yayımlanan bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmeliğin 12 A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklendi.
“Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22.11.2001 tarihli ve 4271 sayılı türk medeni kanunun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılamk şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin türk lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin türk lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı fiyatı üç bin beş yüz türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır. Kurul, cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı, hazine ve maliye bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.” BDDK şubat 2019’da aldığı kararla fiyatı üç bin beş yüz türk lirası’nın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kredilerin vadesi 6 ayı aşamayacağını duyurmuştu.