BDDK rapor ve şirket değerleme.

42 şirket değerleme yetkisi aldı BDDK raporunda 2011 yılı içerisinde 7 şirkete kuruluş, 5 şirkete ise faaliyet izni verilirken, 2 şirkete bağımsız denetim ve 42 şirkete değerleme yetkisi verildi. 3 adet faktoring ve 4 adet finansal kiralama şirketinin faaliyet izni ile 1 adet bağımsız denetim kuruluşunun denetim yetkisi kendi talebi, devir birleşme ve mevzuata aykırılık gibi nedenlerle iptal edildi. 2011 yılı içinde 3 bankaya yurt dışında iştirak edinimi, 7 bankaya yurt dışında kurulu 7 bankanın türkiye’de temsilcilik açma talebi uygun görülürken KBC bank türkiye temsilciliği faaliyetlerine son verildi.
Bilanço yüzde 24 büyüdü Kurumun bilanço toplamı 2011 yıl sonu itibariyla bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında büyüyerek 394.3 milyon liraya ulaştı. Aktifler içinde en yüksek pay 219,7 milyon lirayken bu kalemi 173,6 milyon lira ile duran varlıklar izledi. 588 bin lira olarak gerçekleşen ticari alacaklar kalemi ise katılam payından doğan alacakları içerdi. Pasifler tarafında ise en büyük kalemleri 235,9 milyon lira ile öz kaynaklar ve 156,2 milyon lira kısa vadeli borcunun 1.7 milyon lirası aralık 2011 dönemine ilişkin olarak ocak 2012 içinde ödenen vergi borcunu gösteriyor. Kurumun kapasitesi sınamadan başarıyla geçti Raporun değerlendirme bölümüne göre, kurumun stratejik planlamaya dayalı proaktif yönetim anlayışı, yakın dönemde yaşanan küresel ekonomik krizin ve türkiye ekonomisi üzerine yansımalarının, bankacılık sistemi ve finans sektörü üzerindeki olumsuz sonuçlarının kısıtlı kalmasında etkili olurken, aynı zamanda kurumun kapasitesi de önemli bir sınamadan başarıyla geçti.
2011 yılında ekonomik gelişmelere rağmen ortaya konulan sektörel performans, kurumun güvenilirliğe ve saygınlığına büyük katkıda bulundu. Gelinen bu noktanın kurumsal açıdan temel itici gücünü, bağımsızlık, teşkilat yapısı, insan gücü ve teknoloji oluşturdu. Rapora göre, kurumsal kabiliyet ve kapasite bakımından mevcut bu üstünlüklere karşılık, küresel ekonomik koşulların yarattığı zorluklar ve türkiye ekonomisine etkileri önemini korumakta iken türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada yakın dönemde ortaya çıkan siyasi ve sosyal gelişmeler yeni belirsizlikler doğurdu. Küresel ekonomik dalgalanmaların önlenebilmesi ve yönetilmesi açısından geliştirilmeye çalışılan yeni düzenleme yaklaşımları ise küresel ekonomide önemli bir aktör olan türkiye için de yeni güçlükler anlamına geliyor.