Banka kredi risklerinin sınıflandırılması.

Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin, kredi risklerinin sınıflandırılmasına ilişkin unsurlarını düzenleyen maddesinde değişiklik yapıldı. Kredi riskleri arasında yer alan “ipotekli menkul kıymetler” başlığı, “teminatlı menkul kıymetler” olarak değiştirildi.
Dünya gazetesinin aktardığına göre, aynı maddeye bir riskin teminatlı menkul kıymet sınıfına dahil edilebilmesi için sağlaması gereken koşullar ile teminatlı menkul kıymet ihraç koşullarını da belirlendi.
Varlık havuzunun
Merkezi yönetim merkez bankası, kamu kuruluşu ya da çok taraflı kalkınma bankalarından olan ya da bunlarca garanti edilen alacaklardan veya
İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklardan veya
Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklardan veya,
Teminatlı menkul kıymet ihracının yüzde on beşini geçmemek şartıyla yüzde elli ya da daha düşük risk ağırlığına tekabül eden bankalardan veya aracı kurumlardan olan ya da bunlarca garanti edilen alacaklardan, oluşması gerekir. Kurul varlık havuzuna yukarıda sayılanlar dışında bir varlık eklemeye yetkilidir.
Varlık havuzunun nominal değeri ile teminatlı menkul kıymetlerin nominal değeri arasındaki oranın, teminatlı menkul kıymetlere ilişkin sermaye piyasası kanununa ilişkin alt düzenlemelerde veya muadil yabancı ülke düzenlemelerinde belirlenen oranı sağlaması gerekir.
Varlık havuzuna a bendinde belirtilen varlıklara ilave olarak varlık havuzunu tamamlamak üzere sermaye piyasası kanunu’na ilişkin ikame varlık olarak kabul edilen varlıklar ile risklerin korunmasını teminen sağlanan türev işlemler de eklenebilir.
Bu fıkrada aranan koşulların teminatlı menkul kıymetlerin ilk ihracı sırasında ve kalan vadesi boyunca sağlanması gerekir.
Teminatlı menkul kıymete yatırım bankanın, varlık havuzu ile teminatlı menkul kıymetlerin değerlerine, varlık havuzundaki dayanak varlıkların coğrafi dağılımlarına türlerine, bakiyelerine, faiz ve kur risklerine, varlık havuzundaki dayanak varlıklar ile teminatlı menkul kıymetlerin vade yapılarına, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren doksan günden fazla geciken varlık havuzundaki dayanak varlıkların yüzdesini ilişkin bilgileri en az altı ayda bir ihraçcıdan temin etmesi gerekir.”